khí 起

部分符合 「khí 起」 有81筆

序號61提起
序號 61
詞目 提起
音讀 thê-khí
釋義 說起、談及。 拿出、提出。
序號62早起
序號 62
詞目 早起
音讀 tsá-khí
釋義 早上、早晨。 早餐。
序號63早起時仔
序號 63
詞目 早起時仔
音讀 tsá-khí-sî-á
釋義 早上。
序號64早起頓
序號 64
詞目 早起頓
音讀 tsá-khí-tǹg
釋義 早餐、早飯。
序號65照起工
序號 65
詞目 照起工
音讀 tsiàu-khí-kang
釋義 按部就班,照規矩制度來行事。
序號66晏起來
序號 66
詞目 晏起來
音讀 uànn khí--lâi
釋義 晚起、遲起。很晚才起床。
序號67起源
序號 67
詞目 起源
音讀 khí-guân
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號68起駕
序號 68
詞目 起駕
音讀 khí-kà
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號69起步
序號 69
詞目 起步
音讀 khí-pōo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號70起飛
序號 70
詞目 起飛
音讀 khí-pue/khí-pe
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號71起身
序號 71
詞目 起身
音讀 khí-sin
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號72起先
序號 72
詞目 起先
音讀 khí-sing
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號73起點
序號 73
詞目 起點
音讀 khí-tiám
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號74起草
序號 74
詞目 起草
音讀 khí-tshó
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號75起初
序號 75
詞目 起初
音讀 khí-tshoo
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號76了不起
序號 76
詞目 了不起
音讀 liáu-put-khí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號77想起
序號 77
詞目 想起
音讀 siūnn-khí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號78談起
序號 78
詞目 談起
音讀 tâm-khí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號79對不起
序號 79
詞目 對不起
音讀 tuì-put-khí
釋義 (臺華共同詞 ,無義項)
序號80萬事起頭難。
序號 80
詞目 萬事起頭難。
音讀 Bān-sū khí-thâu lân.
釋義 一切事情開頭階段都很困難。意指事情剛開始的時候,都比較困難,只要不放棄,繼續做,久了就會順手、熟練。
部分符合 「khí 起」 有81筆
序號 詞目 音讀 釋義
61 提起 thê-khí 說起、談及。 拿出、提出。
62 早起 tsá-khí 早上、早晨。 早餐。
63 早起時仔 tsá-khí-sî-á 早上。
64 早起頓 tsá-khí-tǹg 早餐、早飯。
65 照起工 tsiàu-khí-kang 按部就班,照規矩制度來行事。
66 晏起來 uànn khí--lâi 晚起、遲起。很晚才起床。
67 起源 khí-guân (臺華共同詞 ,無義項)
68 起駕 khí-kà (臺華共同詞 ,無義項)
69 起步 khí-pōo (臺華共同詞 ,無義項)
70 起飛 khí-pue/khí-pe (臺華共同詞 ,無義項)
71 起身 khí-sin (臺華共同詞 ,無義項)
72 起先 khí-sing (臺華共同詞 ,無義項)
73 起點 khí-tiám (臺華共同詞 ,無義項)
74 起草 khí-tshó (臺華共同詞 ,無義項)
75 起初 khí-tshoo (臺華共同詞 ,無義項)
76 了不起 liáu-put-khí (臺華共同詞 ,無義項)
77 想起 siūnn-khí (臺華共同詞 ,無義項)
78 談起 tâm-khí (臺華共同詞 ,無義項)
79 對不起 tuì-put-khí (臺華共同詞 ,無義項)
80 萬事起頭難。 Bān-sū khí-thâu lân. 一切事情開頭階段都很困難。意指事情剛開始的時候,都比較困難,只要不放棄,繼續做,久了就會順手、熟練。