• phàu

釋義

 1. 動詞 用熱水沖調。

  第1項釋義的用例:

  • 泡牛奶
   phàu gû-ling
   (沖泡奶粉)
  • 泡茶
   phàu tê
   (泡茶)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算茶葉沖泡次數的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 茶欲好啉著第二泡。
   Tê beh hó lim tio̍h tē-jī phàu.
   (沖第二次的茶較好喝。)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外5畫 - 共8畫