• kìnn

釋義

 1. 動詞 會面。

  第1項釋義的用例:

  • 敢有見校長?
   Kám ū kìnn hāu-tiúnn?
   (有沒有和校長會面?)

  第1項釋義的近義:

 2. 副詞 每次、每每。

  第2項釋義的用例:

  • 見講見著
   kìnn kóng kìnn tio̍h
   (每說必中)

  第2項釋義的近義:

 3. 接在感官動詞後,表示感受到。

  第3項釋義的用例:

  • 聽見
   thiann-kìnn
   (聽見)
  • 看見
   khuànn-kìnn
   (看見)
 4. 動詞 比、拚。

  第4項釋義的用例:

  • 見生死
   kìnn-senn-sí
   (一決生死)

又見音

分類

部首筆畫

見部 - 部首外0畫 - 共7畫