• khuànn

釋義

 1. 動詞 使視線接觸(人或物)。

  第1項釋義的用例:

  • 你看彼隻狗。
   Lí khuànn hit tsiah káu.
   (你看那隻狗。)
  • 看電影
   khuànn tiān-iánn
   (看電影)
 2. 動詞 審視、認為。

  第2項釋義的用例:

  • 你看我穿按呢敢好?
   Lí khuànn guá tshīng án-ne kám hó?
   (你看我穿這樣好嗎?)
 3. 動詞 顧守。

  第3項釋義的用例:

  • 這項物件你小共我看一下,我連鞭就轉來。
   Tsit hāng mi̍h-kiānn lí sió kā guá khuànn--tsi̍t-ē, guá liâm-mi tō tńg--lâi.
   (這東西你稍微幫我看著一下,我馬上就回來。)
 4. 動詞 估量、觀察。

  第4項釋義的用例:

  • 這層親事愛看伊家己的意思。
   Tsit tsân tshin-sū ài khuànn i ka-kī ê ì-sù.
   (這件婚事要看他自己的意思。)
 5. 動詞 憑恃。

  第5項釋義的用例:

  • 這改比賽全隊看你矣。
   Tsit kái pí-sài tsuân-tuī khuànn lí--ah.
   (這次比賽全隊看你的表現了。)
 6. 動詞 探望。

  第6項釋義的用例:

  • 去病院看伊。
   Khì pēnn-īnn khuànn--i.
   (去醫院看他。)
 7. 動詞 診療。

  第7項釋義的用例:

  • 緊去予醫生看。
   Kín khì hōo i-sing khuànn.
   (快去看醫生。)

近義

又見音

分類

部首筆畫

目部 - 部首外4畫 - 共9畫