• kiàn

釋義

 1. 動詞 看。

  第1項釋義的用例:

  • 罕見
   hán-kiàn
   (罕見)
  • 久見
   kiú-kiàn
   (久違)
 2. 動詞 顯出。

  第2項釋義的用例:

  • 見效
   kiàn-hāu
   (見效)
 3. 副詞 每次、每每。

  第3項釋義的用例:

  • 見講攏遐的話。
   Kiàn kóng lóng hia-ê uē.
   (每次都說那些話。)
  • 我見去揣伊伊見無佇咧。
   Guá kiàn khì tshuē--i i kiàn bô tī--leh.
   (我每次去找他他都不在。)

  第3項釋義的近義:

 4. 名詞 看法、意見。

  第4項釋義的用例:

  • 見識
   kiàn-sik
   (見識)
  • 見解
   kiàn-kái
   (見解)

又見音

分類

部首筆畫

見部 - 部首外0畫 - 共7畫