• tann

釋義

 1. 動詞 以肩挑物。

  第1項釋義的用例:

  • 擔水
   tann-tsuí
   (挑水)
  • 擔貨
   tann huè
   (挑貨)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 負責、承當。

  第2項釋義的用例:

  • 擔責任
   tann tsik-jīm
   (肩負責任)
  • 擔罪
   tann-tsuē
   (揹黑鍋)
 3. 動詞 表示把頭抬起。

  第3項釋義的用例:

  • 擔頭
   tann thâu
   (抬頭)
  • 伊做伊看報紙,頭攏無擔起來。
   I tsò i khuànn pò-tsuá, thâu lóng bô tann--khí-lâi.
   (他一直看報紙,頭都沒抬起來。)
 4. 名詞 一種可架在身上的器具。

  第4項釋義的用例:

  • 牛擔
   gû-tann
   (牛軛)
  • 扁擔
   pún-tann
   (扁擔)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外13畫 - 共16畫