• kng

釋義

 1. 動詞 兩人以肩膀擔負重物。

  第1項釋義的用例:

  • 你敢會使共我鬥扛遮的米?
   Lí kám ē-sái kā guá tàu kng tsia-ê bí?
   (你可以幫我一起扛這些米嗎?)
 2. 動詞 抬東西。

  第2項釋義的用例:

  • 兩人扛一隻桌仔。
   Nn̄g lâng kng tsi̍t tsiah toh-á.
   (兩人抬一張桌子。)

近義

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外3畫 - 共6畫