• tànn

釋義

 1. 名詞 攤販。

  第1項釋義的用例:

  • 菜擔
   tshài tànn
   (菜攤)
  • 水果擔
   tsuí-kó tànn
   (水果攤)
  • 佇路邊排擔。
   Tī lōo-pinn pâi-tànn.
   (在路邊擺攤。)
 2. 量詞 計算成挑物品的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一擔水
   tsi̍t tànn tsuí
   (一擔水)
 3. 名詞 擔子。

  第3項釋義的用例:

  • 擔擔
   tann tànn
   (挑擔子)
 4. 量詞 計算重量的單位。一百斤為一擔。

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外13畫 - 共16畫

異用字