• kín

釋義

 1. 形容詞 快、迅速。

  第1項釋義的用例:

  • 伊走了真緊。
   I tsáu liáu tsin kín.
   (他跑得很快。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 副詞 快點,表催促。

  第2項釋義的用例:

  • 緊來
   kín lâi
   (快來)
  • 緊看
   kín khuànn
   (快看)
 3. 副詞 內急。

  第3項釋義的用例:

  • 尿緊
   jiō-kín
   (尿急)
  • 屎緊才欲開礐
   sái-kín tsiah beh khui ha̍k
   (尿急才要掘廁所,形容來不及)

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外8畫 - 共14畫