• bān

釋義

 1. 形容詞 速度遲緩。

  第1項釋義的用例:

  • 你哪會行遮慢!
   Lí ná ē kiânn tsiah bān!
   (你怎麼會走這麼慢!)
  • 山路真狹,駛較慢咧。
   Suann-lōo tsin e̍h, sái khah bān--leh.
   (山路很窄,開慢一些。)

  第1項釋義的反義:

分類

部首筆畫

心部 - 部首外11畫 - 共14畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:慢
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 bǎn
三峽偏泉腔 bān
臺北偏泉腔 bān
宜蘭偏漳腔 bān
臺南混合腔 bān
高雄混合腔 bān
金門偏泉腔 bān
馬公偏泉腔 bān
新竹偏泉腔 bān
臺中偏漳腔 bān