• khuài

釋義

 1. 形容詞 迅速的。

  第1項釋義的用例:

  • 快車
   khuài-tshia
   (快車)
  • 快餐
   khuài-tshan
   (快餐)

  第1項釋義的近義:

 2. 副詞 容易。

  第2項釋義的用例:

  • 學駛車無遐快。
   O̍h sái-tshia bô hiah khuài.
   (學開車沒這麼容易。)
  • 快歹
   khuài pháinn
   (容易壞)
 3. 形容詞 輕鬆、愉快的。

  第3項釋義的用例:

  • 爽快
   sóng-khuài
   (爽快)
  • 輕快
   khin-khuài
   (輕快)

又見音

分類

部首筆畫

心部 - 部首外4畫 - 共7畫