• àm

釋義

 1. 形容詞 黑暗。

  第1項釋義的用例:

  • 遮傷暗
   tsia siunn àm
   (這裡太暗)

  第1項釋義的反義:

 2. 形容詞 夜深。

  第2項釋義的用例:

  • 較暗我就會轉去。
   Khah àm guá tō ē tńg--khì.
   (晚點我就會回去。)

  第2項釋義的近義:

  第2項釋義的反義:

 3. 形容詞 不光明的。

  第3項釋義的用例:

  • 暗步
   àm-pōo
   (不光明的手段)
 4. 形容詞 私下、祕密的。

  第4項釋義的用例:

  • 暗號
   àm-hō
   (暗號)
 5. 量詞 計算夜晚的單位。

  第5項釋義的用例:

  • 蹛一暗
   tuà tsi̍t àm
   (住一個晚上)
 6. 動詞 私吞。

  第6項釋義的用例:

  • 錢去予伊暗去。
   Tsînn khì hōo i àm--khì.
   (錢被他私吞。)
 7. 形容詞 較深的顏色。

  第7項釋義的用例:

  • 這領衫較暗色。
   Tsit niá sann khah àm-sik.
   (這件衣服顏色較深。)
  • 暗紅色
   àm-âng-sik
   (暗紅色)

部首筆畫

日部 - 部首外9畫 - 共13畫