• tsá

釋義

 1. 時間詞 早上、清晨。

  第1項釋義的用例:

  • 透早
   thàu-tsá
   (大清早)

  第1項釋義的反義:

 2. 形容詞 初始的、以前的。

  第2項釋義的用例:

  • 早前
   tsá-tsîng
   (早先)
  • 古早
   kóo-tsá
   (很久以前)
 3. 形容詞 不晚、不遲。

  第3項釋義的用例:

  • 時間猶閣真早,慢慢仔來。
   Sî-kan iáu-koh tsin tsá, bān-bān-á lâi.
   (時間還很早,慢慢來。)

  第3項釋義的反義:

 4. 副詞 事情已經發生一段時間。

  第4項釋義的用例:

  • 雨早就停矣
   hōo tsá tō thîng--ah
   (雨早就停了)
 5. 副詞 比一般時間提前的。

  第5項釋義的用例:

  • 早產
   tsá-sán
   (早產)
  • 早睏
   tsá-khùn
   (早睡)

又見音

分類

部首筆畫

日部 - 部首外2畫 - 共6畫