• kiat

釋義

 1. 動詞 砸。用力丟擲。

  第1項釋義的用例:

  • 提石頭共伊搩落去。
   The̍h tsio̍h-thâu kā i kiat--lo̍h-khì.
   (拿石頭砸他。)
 2. 動詞 比喻為打架。

  第2項釋義的用例:

  • 講無兩句就搩起來矣。
   Kóng bô nn̄g kù tō kiat--khí-lâi--ah.
   (講不到兩句話就打起來了。)
 3. 動詞 吃掉、快速吞嚥。

  第3項釋義的用例:

  • 跤手遮緊,隨予你搩幾若塊去。
   Kha-tshiú tsiah kín, suî hōo lí kiat kuí-nā tè--khì.
   (動作這麼快,馬上就被你吃掉好幾塊。)

  第3項釋義的近義:

分類

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫