• hmh

釋義

 1. 動詞 用力擊打,常指使用沈重的鈍器打人,擊中時會發出悶響。

  第1項釋義的用例:

  • 予槌仔摁著,會著內傷。
   Hōo thuî-á hmh--tio̍h, ē tio̍h lāi-siong.
   (被槌子打中,會得內傷。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 大吃。戲稱快速大量地吃東西。

  第2項釋義的用例:

  • 伊當咧大,一頓摁著三四碗飯。
   I tng-teh tuā, tsi̍t tǹg hmh tio̍h sann sì uánn pn̄g.
   (他正在發育,一餐吃上三四碗飯。)

  第2項釋義的近義:

部首筆畫

手部 - 部首外10畫 - 共13畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:拳打
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 tsing
bok
tuî
三峽偏泉腔 tsing
臺北偏泉腔 tsing
宜蘭偏漳腔 tsing
臺南混合腔 tsing
高雄混合腔 tsing
金門偏泉腔 tsing
bòng
tuî
馬公偏泉腔 tsing
bok
hmh
新竹偏泉腔 tsing
臺中偏漳腔 tsing