• siūnn

釋義

 1. 動詞 想念、思念。

  第1項釋義的用例:

  • 伊閣咧想伊的未婚妻矣。
   I koh teh siūnn i ê bī-hun-tshe--ah.
   (他又在想念他的未婚妻了。)
 2. 動詞 考慮。

  第2項釋義的用例:

  • 你莫烏白想矣,伊根本都無彼个意思。
   Lí mài oo-pe̍h siūnn--ah, i kin-pún to bô hit ê ì-sù.
   (你別亂想了,他根本沒那個意思。)
 3. 動詞 欲求獲得。

  第3項釋義的用例:

  • 數想
   siàu-siūnn
   (妄想)

近義

又見音

分類

部首筆畫

心部 - 部首外9畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 siǔnn
三峽偏泉腔 siūnn
臺北偏泉腔 siūnn
宜蘭偏漳腔 siūnn
臺南混合腔 siōnn
高雄混合腔 siūnn
金門偏泉腔 siūnn
馬公偏泉腔 siūnn
新竹偏泉腔 siūnn
臺中偏漳腔 siūnn