• thn̂g

又唸作

  • tn̂g

釋義

 1. 動詞 傳宗接代。

  第1項釋義的用例:

  • 傳種
   thn̂g-tsíng
   (一代代接續生存下去)
  • 傳後嗣
   thn̂g-hiō-sū
   (傳宗接代)
 2. 動詞 遺傳。

  第2項釋義的用例:

  • 傳著𪜶老爸。
   Thn̂g-tio̍h in lāu-pē.
   (遺傳到他爸爸。)

  第2項釋義的近義:

又見音

部首筆畫

人部 - 部首外11畫 - 共13畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 thn̂g
三峽偏泉腔 thn̂g
臺北偏泉腔 thn̂g
宜蘭偏漳腔 thuînn
臺南混合腔 thn̂g
高雄混合腔 thn̂g
金門偏泉腔 tuân
新竹偏泉腔 thn̂g
臺中偏漳腔 thn̂g