• tsíng

釋義

 1. 名詞 植物的種子。

  第1項釋義的用例:

  • 掖種
   iā-tsíng
   (播種)
 2. 名詞 品種。

  第2項釋義的用例:

  • 這款種是新引進的。
   Tsit khuán tsíng sī sin ín-tsìn--ê.
   (這個品種是新引進的。)
 3. 動詞 遺傳。

  第3項釋義的用例:

  • 你就是種著恁老爸,才會遮緣投。
   Lí tō sī tsíng-tio̍h lín lāu-pē, tsiah ē tsiah iân-tâu.
   (你就是遺傳到你爸爸,才會這麼英俊。)

  第3項釋義的近義:

 4. 名詞 傳種的個體。

  第4項釋義的用例:

  • 這隻烏色的是欲留落來做種的。
   Tsit tsiah oo-sik--ê sī beh lâu lo̍h-lâi tsò tsíng--ê.
   (這隻黑色的是要留下來做種的。)

又見音

分類

部首筆畫

禾部 - 部首外9畫 - 共14畫