• pháu

釋義

 1. 動詞 疾行,雙腳輪流蹬地,造成懸空,以迅速前進,閩語用「走」(tsáu)。也引申為快速移動。

  第1項釋義的用例:

  • 跑道
   pháu-tō
   (跑道)
  • 跑車
   pháu-tshia
   (跑車)
  • 跑馬
   pháu-bé
   (跑馬)
 2. 動詞 捲款而逃。

  第2項釋義的用例:

  • 跑人的錢
   pháu lâng ê tsînn
   (拿走人家的財物而逃跑)

近義

又見音

分類

部首筆畫

足部 - 部首外5畫 - 共12畫