• gāng

釋義

 1. 動詞 失神、發呆。

  第1項釋義的用例:

  • 聽著飛機失事的消息,伊規个人愣去。
   Thiann-tio̍h hui-ki sit-sū ê siau-sit, i kui-ê lâng gāng--khì.
   (聽到飛機失事的消息,他整個人呆住了。)

分類

部首筆畫

心部 - 部首外9畫 - 共12畫