• lóo

釋義

 1. 動詞 令人生氣。

  第1項釋義的用例:

  • 聽伊講遐的話,真正會予伊惱死。
   Thiann i kóng hia-ê uē, tsin-tsiànn ē hōo i lóo--sí.
   (聽他講那些話,真會被他氣死。)

又見音

分類

部首筆畫

心部 - 部首外9畫 - 共12畫