• pháinn

又唸作

  • phái

釋義

 1. 形容詞 壞。惡的、不好的。

  第1項釋義的用例:

  • 咱人歹代誌毋通做。
   Lán-lâng pháinn tāi-tsì m̄-thang tsò.
   (我們人壞事不要做。)

  第1項釋義的近義:

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 壞掉。

  第2項釋義的用例:

  • 阮兜的冷氣昨暝歹去矣!
   Guán tau ê líng-khì tsa-mê pháinn--khì--ah!
   (我們家的冷氣昨晚壞了!)
 3. 動詞 對人凶惡。

  第3項釋義的用例:

  • 你無代無誌歹我創啥?
   Lí bô-tāi-bô-tsì pháinn guá tshòng siannh?
   (你沒事兇我幹嘛?)
 4. 副詞 不容易地。

  第4項釋義的用例:

  • 落雨天的時陣,這條路就變甲真歹行。
   Lo̍h-hōo-thinn ê sî-tsūn, tsit tiâu lōo tō piàn kah tsin pháinn kiânn.
   (下雨天的時候,這條路就變得很難走。)
 5. 動詞 使……受傷、受損。

  第5項釋義的用例:

  • 阿明中晝食歹腹肚,所以下晡就請假轉去。
   A-bîng tiong-tàu tsia̍h-pháinn pak-tóo, sóo-í ē-poo tō tshíng-ká tńg--khì.
   (阿明中午吃壞肚子,所以下午就請假回家。)

又見音

分類

部首筆畫

歹部 - 部首外0畫 - 共4畫