• ji̍t
 • li̍t

釋義

 1. 名詞 太陽。

  第1項釋義的用例:

  • 出日
   tshut-ji̍t
   (出太陽)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算天數的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一日
   tsi̍t ji̍t
   (一天)

  第2項釋義的近義:

 3. 名詞 日本的省稱。

  第3項釋義的用例:

  • 臺、日交流
   Tâi, Ji̍t kau-liû
   (臺、日交流)

分類

部首筆畫

日部 - 部首外0畫 - 共4畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 li̍t
三峽偏泉腔 ji̍t
臺北偏泉腔 li̍t
宜蘭偏漳腔 ji̍t
臺南混合腔 ji̍t
li̍t
高雄混合腔 ji̍t
金門偏泉腔 li̍t
馬公偏泉腔 ji̍t
新竹偏泉腔 ji̍t
li̍t
臺中偏漳腔 ji̍t
gi̍t