• kǹg

釋義

 1. 動詞 穿過、鑽過。

  第1項釋義的用例:

  • 霜風一直對門縫貫入來。
   Sng-hong it-ti̍t tuì mn̂g-phāng kǹg--ji̍p-lâi.
   (冷風一直從門縫鑽進來。)
  • 貫迵過
   kǹg-thàng--kuè
   (貫穿、穿過)
 2. 動詞 穿孔。

  第2項釋義的用例:

  • 牛著貫鼻,人著教示。
   Gû tio̍h kǹg phīnn, lâng tio̍h kà-sī.
   (牛需要穿鼻孔戴鼻環,人需要教導。)
  • 貫耳
   kǹg hīnn
   (穿耳洞)
 3. 動詞 用拳頭重擊。

  第3項釋義的用例:

  • 拳頭拇對胸坎貫落去。
   Kûn-thâu-bú tuì hing-khám kǹg--lo̍h-khì.
   (拳頭對著胸部重擊下去。)
 4. 量詞 串、吊。計算用繩子串起來而成串的東西的單位。

  第4項釋義的用例:

  • 一貫念珠
   tsi̍t kǹg liām-tsu
   (一串佛珠)
 5. 名詞 用來貫穿物品的繩子或東西。

  第5項釋義的用例:

  • 牛貫
   gû-kǹg
   (牛的穿鼻環)
  • 錢貫
   tsînn-kǹg
   (把古銅錢穿起來的繩子)

又見音

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外4畫 - 共11畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 kǹg
三峽偏泉腔 kǹg
臺北偏泉腔 kǹg
宜蘭偏漳腔 kuìnn
臺南混合腔 kǹg
高雄混合腔 kǹg
金門偏泉腔 kǹg
馬公偏泉腔 kǹg
新竹偏泉腔 kǹg
臺中偏漳腔 kǹg