• ô

釋義

  1. 名詞 牡蠣。軟體動物。右殼小而且薄,左殼大而且凸,生長於淺海泥沙之中。肉質細嫩鮮美。

    第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

虫部 - 部首外5畫 - 共11畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 ô
三峽偏泉腔 ô
臺北偏泉腔 ô
宜蘭偏漳腔 ô
臺南混合腔 ôr
高雄混合腔 ôr
金門偏泉腔 ô
馬公偏泉腔 ô
新竹偏泉腔 ô
臺中偏漳腔 ô

異用字