• tiâu

釋義

 1. 名詞 細長的東西。

  第1項釋義的用例:

  • 金條
   kim-tiâu
   (金條)
  • 藤條
   tîn-tiâu
   (藤條)
 2. 量詞 計算細長及分列事物的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 一條路
   tsi̍t tiâu lōo
   (一條路)
  • 兩條索仔
   nn̄g tiâu soh-á
   (兩條繩子)
  • 一條歌
   tsi̍t tiâu kua
   (一首歌)
  • 一條新聞
   tsi̍t tiâu sin-bûn
   (一則新聞)
  • 一條古
   tsi̍t tiâu kóo
   (一則故事)
  • 這條錢
   tsit tiâu tsînn
   (這筆錢)
  • 代誌大條
   tāi-tsì tuā tiâu
   (事情嚴重)

  第2項釋義的近義:

 3. 名詞 分列的文字或理路。

  第3項釋義的用例:

  • 法條
   huat-tiâu
   (法條)
  • 條理
   tiâu-lí
   (條理)

又見音

分類

部首筆畫

木部 - 部首外7畫 - 共11畫