• kiù

釋義

 1. 動詞 幫助人或動物等脫離困境、險境或是解除生命危機。

  第1項釋義的用例:

  • 救災
   kiù-tsai
   (救災)
  • 救命
   kiù-miā
   (救命)
  • 若毋是我救伊,伊早就無命矣。
   Nā m̄ sī guá kiù--i, i tsá tō bô-miā--ah.
   (要不是我救了他,他早就沒命了。)

  第1項釋義的反義:

分類

部首筆畫

攴部 - 部首外7畫 - 共11畫