• hāi

釋義

 1. 動詞 故意使別人遭受不幸。

  第1項釋義的用例:

  • 你毋通害人。
   Lí m̄-thang hāi--lâng.
   (你不要害人。)
  • 陷害
   hām-hāi
   (陷害)

  第1項釋義的反義:

 2. 動詞 東西壞掉、損毀。

  第2項釋義的用例:

  • 我的手機仔害去矣。
   Guá ê tshiú-ki-á hāi--khì--ah.
   (我的手機壞掉了。)
 3. 動詞 糟糕、事情不好、完蛋。

  第3項釋義的用例:

  • 害矣啦!代誌煏空矣啦!
   Hāi--ah--lah! Tāi-tsì piak-khang--ah--lah!
   (糟了啦!事情出紕漏了啦!)
 4. 形容詞 糟糕。

  第4項釋義的用例:

  • 這个囡仔真害,規日攏咧拍電動。
   Tsit ê gín-á tsin hāi, kui-ji̍t lóng teh phah-tiān-tōng.
   (這個孩子很糟糕,整天在打電動。)

部首筆畫

宀部 - 部首外7畫 - 共10畫