• tsiap

釋義

 1. 動詞 迎接、接待。

  第1項釋義的用例:

  • 緊去接人客。
   Kín khì tsiap lâng-kheh.
   (快去迎接客人。)
 2. 動詞 連接、接合。

  第2項釋義的用例:

  • 接骨
   tsiap-kut
   (接骨)
 3. 動詞 接到、收到。

  第3項釋義的用例:

  • 我有接著你寄來的批。
   Guá ū tsiap-tio̍h lí kià--lâi ê phue.
   (我收到你寄來的信了。)
 4. 動詞 替代。

  第4項釋義的用例:

  • 換你來接手。
   Uānn lí lâi tsiap-tshiú.
   (換你來接手。)
  • 啥物人接你的缺?
   Siánn-mih-lâng tsiap lí ê khueh?
   (誰來接你的職缺?)
 5. 動詞 繼續。

  第5項釋義的用例:

  • 昨昏做無了的,這馬接落去做。
   Tsa-hng tsò bô liáu--ê, tsit-má tsiap lo̍h-khì tsò.
   (昨天沒做完的,現在接著做。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫