• tau

釋義

 1. 動詞 扣住、留住。

  第1項釋義的用例:

  • 錢愛共伊掜起來,無,伊會亂開。
   Tsînn ài kā i tau--khí-lâi, bô, i ē luān khai.
   (要把他的錢扣下來,否則,他會亂花。)
  • 伊予警察掜留佇警察局。
   I hōo kíng-tshat tau-liû tī kíng-tshat-kio̍k.
   (他被警察扣在警察局。)
 2. 動詞 油炸食物之前,將食物沾粉或沾麵糊的動作。

  第2項釋義的用例:

  • 掜粉
   tau hún
   (沾粉)
 3. 動詞 拉過來、攬過來。

  第3項釋義的用例:

  • 掜倚來身軀邊。
   Tau uá-lâi sin-khu-pinn.
   (拉近身邊來。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫

異用字