• hian

釋義

 1. 動詞 揭開、翻開。

  第1項釋義的用例:

  • 伊共鼎蓋掀起來,看內面是啥物。
   I kā tiánn-kuà hian--khí-lâi, khuànn lāi-bīn sī siánn-mih.
   (他把鍋蓋揭開來,看看裡面是什麼。)
 2. 動詞 翻閱書本。

  第2項釋義的用例:

  • 學英文愛定定掀字典,才會進步。
   O̍h Ing-bûn ài tiānn-tiānn hian jī-tián, tsiah ē tsìn-pōo.
   (學英文要常常查字典,才會進步。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 揭穿。

  第3項釋義的用例:

  • 伊的底細予人掀出來矣。
   I ê té-sè hōo lâng hian--tshut-lâi--ah.
   (他的底細被人家揭穿了。)

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫