• huan

釋義

 1. 動詞 回轉。

  第1項釋義的用例:

  • 翻頭
   huan-thâu
   (回頭)
  • 佇眠床頂翻來翻去,睏袂去。
   Tī bîn-tshn̂g-tíng huan-lâi-huan-khì, khùn bē khì.
   (在床上翻來覆去,睡不著。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 重新整修。

  第2項釋義的用例:

  • 這間厝傷舊,愛翻矣。
   Tsit king tshù siunn kū, ài huan--ah.
   (這間房子太舊,要整修了。)
 3. 動詞 改變。

  第3項釋義的用例:

  • 翻口供
   huan-kháu-king
   (翻供)
  • 翻案
   huan-àn
   (翻案)
 4. 動詞 翻動。

  第4項釋義的用例:

  • 千途萬途,毋值得翻田塗。
   Tshian tôo bān tôo, m̄ ta̍t-tit huan tshân-thôo.
   (各行各業,都比不上下田耕種。)
 5. 動詞 翻譯的簡稱。把一種語言文字的意義用另一種語言文字表達出來。

  第5項釋義的用例:

  • 這句話翻做英語欲按怎講?
   Tsit kù uē huan-tsò Ing-gí beh án-tsuánn kóng?
   (這句話翻譯成英語要怎麼說?)

  第5項釋義的近義:

部首筆畫

羽部 - 部首外12畫 - 共18畫