• sut

釋義

 1. 動詞 迅速地吃。

  第1項釋義的用例:

  • 我都猶未食半喙咧,你就捽了了矣!
   Guá to iáu-buē tsia̍h puànn tshuì--leh, lí tō sut-liáu-liáu--ah!
   (我都還沒吃半口,你一下子就吃光光了!)
 2. 動詞 鞭打、甩打、抽打。

  第2項釋義的用例:

  • 伊去予人捽甲流血流滴。
   I khì hōo lâng sut kah lâu-hueh-lâu-tih.
   (他被人鞭打到皮破血流。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外8畫 - 共11畫

異用字