• sioh

釋義

 1. 動詞 珍惜、重視。

  第1項釋義的用例:

  • 惜面皮
   sioh bīn-phuê
   (重視面子)
 2. 動詞 疼愛、疼惜。

  第2項釋義的用例:

  • 伊真惜囝。
   I tsin sioh-kiánn.
   (他很疼子女。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 留著不用。

  第3項釋義的用例:

  • 大牛惜力
   tuā gû sioh la̍t
   (大牛身體壯碩卻不肯犁田,形容人有能力卻不肯做事)
  • 無惜成本
   bô sioh sîng-pún
   (不惜成本)

又見音

分類

部首筆畫

心部 - 部首外8畫 - 共11畫