• liām

釋義

 1. 動詞 朗誦、讀出或背出文字。

  第1項釋義的用例:

  • 唸報紙
   liām pò-tsuá
   (唸報紙)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 吟唱。

  第2項釋義的用例:

  • 唸歌詩
   liām kua-si
   (吟唱詩歌)
  • 唸歌
   liām-kua
   (唱歌謠)
 3. 動詞 嘮叨。

  第3項釋義的用例:

  • 小可仔代誌唸一早起。
   Sió-khuá-á tāi-tsì liām tsi̍t tsá-khí.
   (小事一樁還唸一個早上。)
  • 𠢕唸
   gâu liām
   (嘮叨個不停)
  • 踅踅唸
   se̍h-se̍h-liām
   (嘮叨個不停)

部首筆畫

口部 - 部首外8畫 - 共11畫

異用字