• tha̍k

釋義

 1. 動詞 閱讀、學習。

  第1項釋義的用例:

  • 讀冊
   tha̍k-tsheh
   (讀書)
  • 讀書
   tha̍k-tsu
   (讀書)
 2. 動詞 照著文字唸。

  第2項釋義的用例:

  • 你讀一遍予我聽。
   Lí tha̍k tsi̍t piàn hōo guá thiann.
   (你唸一遍給我聽。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 就讀。

  第3項釋義的用例:

  • 伊是讀佗一間學校?
   I sī tha̍k tó tsi̍t king ha̍k-hāu?
   (他是讀哪一間學校?)

又見音

部首筆畫

言部 - 部首外15畫 - 共22畫