• bông

釋義

 1. 形容詞 廣大而模糊不明,通常以連字詞的形式出現。

  第1項釋義的用例:

  • 人海茫茫
   jîn-hái bông-bông
   (數量龐大的人群)
  • 白茫茫
   pe̍h-bông-bông
   (形容呈現無邊白色的一片)

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外6畫 - 共10畫