• bâng

釋義

 1. 形容詞 形容人神智不清的狀態。

  第1項釋義的用例:

  • 袂曉啉酒閣啉並濟的,這馬咧茫矣乎?
   Bē-hiáu lim tsiú koh lim phīng tsē--ê, tsit-má teh bâng--ah--honnh?
   (不會喝酒還喝那麼多,這下子可喝醉了吧?)
  • 醉茫茫
   tsuì-bâng-bâng
   (醉得神智不清)

又見音

分類

部首筆畫

艸部 - 部首外6畫 - 共10畫

異用字