• hàng

釋義

 1. 動詞 腫起。多因發炎關係。

  第1項釋義的用例:

  • 喙齒疼,喙䫌胮起來矣。
   Tshuì-khí thiànn, tshuì-phué hàng--khí-lâi--ah.
   (牙齒痛,臉頰腫起來了。)

  第1項釋義的近義:

部首筆畫

肉部 - 部首外6畫 - 共10畫