• tshi̍h

又唸作

  • ji̍h

釋義

 1. 動詞 按。用手向下壓。

  第1項釋義的用例:

  • 有人咧揤電鈴。
   Ū lâng teh tshi̍h tiān-lîng.
   (有人在按電鈴。)
  • 揤風琴
   tshi̍h hong-khîm
   (彈風琴)
  • 空喙揤咧,才袂閣流血。
   Khang-tshuì tshi̍h--leh, tsiah bē koh lâu-hueh.
   (傷口按住,才不會再流血。)
 2. 動詞 壓住,引申為阻攔之義。

  第2項釋義的用例:

  • 這件代誌是頂司揤牢咧,若無早就辦矣。
   Tsit kiānn tāi-tsì sī tíng-si tshi̍h-tiâu--leh, nā-bô tsá tō pān--ah.
   (這件事情是上司壓住攔著,要不,早就辦了。)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 迫近。

  第3項釋義的用例:

  • 一陣人揤倚來欲相拚。
   Tsi̍t tīn lâng tshi̍h uá--lâi beh sio-piànn.
   (一群人迫近來想打架。)

部首筆畫

手部 - 部首外7畫 - 共10畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:按
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 tshi̍h
三峽偏泉腔 tshī
臺北偏泉腔 tshi̍h
li̍h
宜蘭偏漳腔 tshī
臺南混合腔 tshi̍h
ji̍h
高雄混合腔 tshi̍h
ji̍h
金門偏泉腔 tshi̍h
li̍h
馬公偏泉腔 ji̍h
新竹偏泉腔 tshi̍h
臺中偏漳腔 ji̍h

異用字