• pun

釋義

 1. 動詞 發出、發送。

  第1項釋義的用例:

  • 分帖仔
   pun thiap-á
   (發帖子)
  • 分簿仔
   pun phōo-á
   (發簿子)
 2. 動詞 分配、把一部分給與他人。

  第2項釋義的用例:

  • 這箱柑仔予恁去分。
   Tsit siunn kam-á hōo lín khì pun.
   (這箱橘子給你們分配。)
  • 一半分你
   tsi̍t-puànn pun--lí
   (分你一半)
 3. 動詞 施捨、乞討。

  第3項釋義的用例:

  • 好心的頭家!十箍銀來分我好無?
   Hó-sim ê thâu-ke! Tsa̍p khoo gîn lâi pun--guá hó--bô?
   (好心的老闆!可以施捨十塊錢給我嗎?)
  • 彼个乞食逐工攏去車頭共人分。
   Hit ê khit-tsia̍h ta̍k-kang lóng khì tshia-thâu kā lâng pun.
   (那個乞丐每天都去車站向人乞討。)
 4. 動詞 領養。

  第4項釋義的用例:

  • 家己若袂生,會使去分別人的囡仔來飼。
   Ka-kī nā bē senn, ē-sái khì pun pa̍t-lâng ê gín-á lâi tshī.
   (自己若是生不出孩子,乾脆去領養別人家的孩子。)
  • 分人做新婦仔。
   Pun lâng tsò sin-pū-á.
   (給人領養當童養媳。)

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外2畫 - 共4畫