• hun

釋義

 1. 量詞 用以計算時間、錢幣、金飾重量及土地面積的單位名稱。

  第1項釋義的用例:

  • 一分鐘
   tsi̍t hun-tsing
   (一分鐘)
  • 一分錢
   tsi̍t hun tsînn
   (一分錢)
 2. 量詞 數學上的分數,也用來比喻程度的深淺。

  第2項釋義的用例:

  • 三分天註定,七分靠拍拚。
   Sann hun thinn tsù-tiānn, tshit hun khò phah-piànn.
   (三分天注定,七分靠努力。取自流行歌曲歌詞。)
 3. 動詞 指離開、分散的動作或狀態。

  第3項釋義的用例:

  • 𪜶爸仔囝佇車頭分開。
   In pē-á-kiánn tī tshia-thâu hun-khui.
   (他們父子在車站分手。)

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外2畫 - 共4畫