• tsia̍h

釋義

 1. 動詞 吃。

  第1項釋義的用例:

  • 食果子
   tsia̍h kué-tsí
   (吃水果)
 2. 動詞 喝、飲。

  第2項釋義的用例:

  • 食茶
   tsia̍h-tê
   (喝茶)
  • 食燒酒
   tsia̍h sio-tsiú
   (喝酒)

  第2項釋義的近義:

 3. 動詞 吸食。

  第3項釋義的用例:

  • 食薰
   tsia̍h-hun
   (抽煙)
 4. 動詞 依靠、以……為食。

  第4項釋義的用例:

  • 食頭路
   tsia̍h-thâu-lōo
   (依工作過活)
  • 食名
   tsia̍h-miâ
   (依靠名聲、浪得虛名)
  • 食褒
   tsia̍h-po
   (喜歡被稱讚)
 5. 動詞 活、活命。

  第5項釋義的用例:

  • 食甲老老老。
   Tsia̍h kah lāu-lāu-lāu.
   (活到長命百歲。)
 6. 動詞 貪汙、偷取。

  第6項釋義的用例:

  • 食錢
   tsia̍h-tsînn
   (吃錢、貪汙)
  • 食秤頭
   tsia̍h-tshìn-thâu
   (偷斤減兩)
 7. 動詞 受力、承受。

  第7項釋義的用例:

  • 這隻船食水偌深?
   Tsit tsiah tsûn tsia̍h-tsuí guā tshim?
   (這條船在水中受力有多深?)
  • 食風
   tsia̍h-hong
   (承受風力)
 8. 動詞 上色、著色。

  第8項釋義的用例:

  • 這蕊花線條畫了,色愛食較豔咧。
   Tsit luí hue suànn-tiâu uē-liáu, sik ài tsia̍h khah iām--leh.
   (這朵花的線條畫完,顏色要塗豔麗一點。)

又見音

分類

部首筆畫

食部 - 部首外0畫 - 共9畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:吃
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsia̍h
sah
三峽偏泉腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsiā
臺北偏泉腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsia̍h
宜蘭偏漳腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsiā
thui
sah
臺南混合腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsia̍h
thui
高雄混合腔 hut
孝孤 hàu-koo
tsia̍h
thui
金門偏泉腔 tsia̍h
hut
sah
馬公偏泉腔 tsia̍h
hut
thui
孝孤 hàu-koo
新竹偏泉腔 tsia̍h
hut
thui
piah
臺中偏漳腔 tsia̍h
hut
thui

異用字