• khīng

釋義

  1. 名詞 指彩虹,是大氣中水滴經日光照射後,發生折射或反射作用形成的弧形光圈,呈現紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七色。

分類

部首筆畫

虫部 - 部首外3畫 - 共9畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 khǐng
三峽偏泉腔 khīng
臺北偏泉腔 khīng
宜蘭偏漳腔 khīng
臺南混合腔 khīng
高雄混合腔 khīng
金門偏泉腔 khīng
馬公偏泉腔 khīng
新竹偏泉腔 khīng
臺中偏漳腔 khīng