• thai

釋義

 1. 名詞 胎兒。

  第1項釋義的用例:

  • 十月懷胎
   tsa̍p-gue̍h huâi-thai
   (懷孕十個月)
 2. 動詞 抵押。專指不動產。

  第2項釋義的用例:

  • 彼塊田借錢已經第二胎矣。
   Hit tè tshân tsioh tsînn í-king tē-jī thai--ah.
   (那塊田地借貸已經第二次抵押了。)

又見音

分類

部首筆畫

肉部 - 部首外5畫 - 共9畫