• siòng

又唸作

  • siàng

釋義

 1. 名詞 狀貌、儀態。

  第1項釋義的用例:

  • 睏相
   khùn-siòng
   (睡姿)
  • 坐相
   tsē-siòng
   (坐相)
 2. 名詞 照片。

  第2項釋義的用例:

  • 翕相
   hip-siòng
   (照相)
 3. 名詞 宰相。

  第3項釋義的用例:

  • 王侯將相
   ông-hôo tsiòng-siòng
   (王侯將相)
 4. 動詞 盯視。

  第4項釋義的用例:

  • 金金相
   kim-kim-siòng
   (盯著直瞧)
 5. 動詞 算命、占卜。

  第5項釋義的用例:

  • 相厝宅
   siòng tshù-the̍h
   (看陽宅)
  • 相命
   siòng-miā
   (相命)
 6. 動詞 趁、看準、算準。

  第6項釋義的用例:

  • 相機會
   siòng ki-huē
   (抓機會)

又見音

分類

部首筆畫

目部 - 部首外4畫 - 共9畫