• jiám
 • liám

釋義

 1. 動詞 沾染。指人與人之間因為互相接觸,使行為、習慣影響。

  第1項釋義的用例:

  • 毋通染著歹習慣。
   M̄-thang jiám-tio̍h pháinn si̍p-kuàn.
   (不要染上一些不好的習慣。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 傳染。指疾病由一個體侵入另一個體。

  第2項釋義的用例:

  • 伊這擺會感冒,是去予同事染著。
   I tsit pái ē kám-mōo, sī khì hōo tông-sū jiám--tio̍h.
   (他這次會感冒,是被同事傳染。)

  第2項釋義的近義:

又見音

部首筆畫

木部 - 部首外5畫 - 共9畫