• bak

釋義

 1. 動詞 沾染、沾汙。

  第1項釋義的用例:

  • 這領衫沐著豆油。
   Tsit niá sann bak-tio̍h tāu-iû.
   (這件衣服染到醬油。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 沾溼、濡溼。

  第2項釋義的用例:

  • 你愛共這塊桌布小沐一下仔水,才來拭桌頂。
   Lí ài kā tsit tè toh-pòo sió bak tsi̍t-ē-á tsuí, tsiah lâi tshit toh-tíng.
   (你要將這條抹布稍微沾一下水,才能擦桌子。)
 3. 動詞 沾惹、接觸某件事或某個人。

  第3項釋義的用例:

  • 伊愛沐政治。
   I ài bak tsìng-tī.
   (他喜歡接觸政治。)

又見音

分類

部首筆畫

水部 - 部首外4畫 - 共7畫