• tsîng

釋義

 1. 方位詞 位置在正面或靠近開頭的。

  第1項釋義的用例:

  • 頭前
   thâu-tsîng
   (前方)
 2. 形容詞 時間或次序較早的。

  第2項釋義的用例:

  • 三工前
   sann kang tsîng
   (三天前)
  • 進前
   tsìn-tsîng
   (事先)

反義

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外7畫 - 共9畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:前
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 前仔 tsîng--á
頭前 thâu-tsîng
三峽偏泉腔 面頭前 bīn-thâu-tsîng
臺北偏泉腔 頭前 thâu-tsîng
宜蘭偏漳腔 頭前 thâu-tsîng
臺南混合腔 頭前 thâu-tsîng
高雄混合腔 頭前 thâu-tsîng
金門偏泉腔 頭前 thâu-tsâinn
馬公偏泉腔 頭前 thâu-tsân
新竹偏泉腔 頭前 thâu-tsîng
面前 bīn-tsîng
臺中偏漳腔 頭前 thâu-tsîng