• tsiân

釋義

 1. 方位詞 位置在正面或靠近開頭的。

  第1項釋義的用例:

  • 眼前
   gán-tsiân
   (眼前)
  • 前方
   tsiân-hong
   (前方)
 2. 形容詞 時間或次序較早的。

  第2項釋義的用例:

  • 前因後果
   tsiân-in-hiō-kó
   (前因後果)
  • 前科
   tsiân-kho
   (指先前有過的犯罪記錄)

反義

又見音

分類

部首筆畫

刀部 - 部首外7畫 - 共9畫